Gratis verzending vanaf 500 euro

VOORWOORD

1. Bij het plaatsen van een bestelling, verklaart men zich akkoord met de algemene voorwaarden hieronder, ook wanneer deze taal niet de moedertaal is van de klant.
PLAATSING EN AANVAARDING VAN DE BESTELLING
2. Door het plaatsen van de online bestelling, plaatst de klant een definitieve en onherroepelijke bestelling bij onze firma voor de productie van het gereedschap, zoals omschreven in de webshop.
3. Na plaatsen van de bestelling ontvangt de klant een orderbevestiging. Na ontvangen van deze orderbevestiging, is annuleren van de bestelling niet meer mogelijk.
4. Eventuele wijzigingen, na orderbevestiging, moeten zo snel mogelijk worden doorgegeven. Indien de wijzigingen meerkosten impliceren, worden deze aan de klant gefactureerd, met een minimum van 30 % van de verkoopprijs.
AANVAARDING GEREEDSCHAPPEN
5. Indien de levering niet overeenstemt met de orderbevestiging en/of als er vermoedens zijn dat gereedschappen niet conform zijn, dient de klant ons op de hoogte te stellen binnen de 10 dagen, hetzij per post, hetzij per mail.
6. Op de BETA gereedschappen geldt een levenslange garantie bij correct gebruik, met uitzondering van elektrische machines dewelke een garantie van 3 jaar hebben. Zolang BETA deze garantie blijft voorzien, kan de klant hierop beroep doen.
7. De garantie is geldig op normaal gebruik. Wij zijn niet aansprakelijk voor normale slijtage, noch voor breuken of defecten door verkeerd gebruik of gebrekkig onderhoud.
8. De afnametests die de klant voorziet zijn ter zijne laste. De kwaliteitstests na retour, zijn ten laste van onze firma.
9. Standaard  en courante gereedschappen kunnen, bij wederzijds akkoord worden teruggenomen aan een herstockeringskost van 30%. Speciale gereedschappen kunnen nooit worden teruggenomen.
LEVERINGEN EN TERMIJNEN
10. Gedeeltelijke levering is niet gebruikelijk, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.
11. Eventuele vertragingen in leveringen zullen worden gecommuniceerd aan de klant. Dit kan echter geen reden zijn tot annuleren van de bestelling.
12. De klant kan geen vergoedingen eisen bij laattijdige levering, tenzij dit per contract werd vastgelegd. In dit geval kan dit nooit meer zijn van 0,5 % per week, met een maximum van 7,5%.
13. Indien de klant de levering niet kan ontvangen, dient hij onze firma op voorhand te verwittigen. Indien dit niet tijdig gebeurt en de goederen worden aangeboden, maar niet kunnen ontvangen worden, zullen de transportkosten worden aangerekend. Ook de goederen worden aangerekend alsof deze wel werden afgeleverd. Indien de goederen langer dan 2 weken extra door onze firma moeten bijgehouden worden, zullen ook de stockage kosten worden aangerekend.
BETALINGEN
14. Bij een eerste bestelling, wordt met een volledige voorafbetaling gewerkt.
15. Vanaf een tweede bestelling, bestaat de mogelijkheid om op rekening te betalen.
16. Wanneer niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan, vervalt het recht om op rekening te betalen en wordt opnieuw met voorschotfacturen gewerkt.
17. We rekenen 2% van de totale prijs aan als verpakkingskost. We rekenen 4,6% als transportkost voor België en 9 % als transportkost voor andere Europese landen. Bovenstaande gelden steeds, tenzij anders overeengekomen.
18. De goederen blijven eigendom van de firma tot wanneer het volledig is betaald.
LAATTIJDIGE BETALING, KOSTEN EN AANKLEVEN
19. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een intrest van 12% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125 euro, op het verschuldigde bedrag of 250 euro vanaf 4 maanden.
20. Elke laattijdige betaling kan aanleiding geven om toekomstige bestellingen op te schorten of te vernietigen, en/of om nieuwe bestellingen te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van onze firma en kan enkel door ons worden ingeroepen.
HOOFDELIJKHEID, ONDEELBAARHEID EN STERKMAKING
21. Alle verbintenissen van de klant rusten bij pluraliteit op elk van hen hoofdelijk en ondeelbaar.
22. Iedere persoon die voor rekening van derden, of met verzoek te factureren aan derden, een bestelling plaatst, maakt zich sterk voor de derden, overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal steeds persoonlijk verantwoordelijk blijven voor de betaling indien deze niet tijdig door deze derden worden uitgevoerd.
BETWISTING
23. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.